માનનીય રાજ્યપાલશ્રી
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી
member
માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી
માનનીય અધ્યક્ષશ્રી
માનનીય ઉપાધ્યક્ષશ્રી
સચિવશ્રી, ગુજરાત વિધાનસભા
4

મળેલ સૂચનાઓ

15

પ્રશ્નો 

14

સરકારી વિધેયકો

803

મેજ ઉપર મૂકાયેલ કાગળ

0

સમિતિના અહેવાલો

178

ધારાસભ્યો

વધુ

સમાચાર

વધુ

ફોટો ગેલેરી

વધુ

પક્ષવાર પરિસ્થિતિ

પક્ષવાર સ્ત્રી સભ્યશ્રીઓ