માનનીય રાજ્યપાલશ્રી
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી
member
માનનીય અધ્યક્ષશ્રી
સચિવશ્રી, ગુજરાત વિધાનસભા
4

સૂચનાઓ

15

પ્રશ્નો

14

સરકારી વિધેયકો

903

સભાગૃહના મેેજ પર મૂકાયેલા કાગળો

0

સમિતિના અહેવાલો

182

ધારાસભ્યશ્રીઓ

વધુ સૂચનાઓ જુઓ

ફોટો ગેલેરી

વધુ સૂચનાઓ જુઓ

પક્ષવાર પરિસ્થિતિ

પક્ષવાર સ્ત્રી સભ્યશ્રીઓ