માનનીય રાજ્યપાલશ્રી
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી
member
વિરોધ પક્ષના નેતા
માનનીય અધ્યક્ષશ્રી
માનનીય ઉપાધ્યક્ષશ્રી
સચિવશ્રી, ગુજરાત વિધાનસભા
3

સૂચનાઓ

353

પ્રશ્નો

9

સરકારી વિધેયકો

108

સભાગૃહના મેેજ પર મૂકાયેલા કાગળો

12

સમિતિના અહેવાલો

182

ધારાસભ્યશ્રીઓ

વધુ સૂચનાઓ જુઓ

ફોટો ગેલેરી

વધુ સૂચનાઓ જુઓ

પક્ષવાર પરિસ્થિતિ

પક્ષવાર સ્ત્રી સભ્યશ્રીઓ